[1]
M. Aleksandrova, V. Petkov, V. Blaskov, V. Korzhov, V. Kiiko, and I. Zheltyakova, “Synthesis and Properties of Sol-gel Coatings Deposited on Hybrid Materials”, C. R. Acad. Bulg. Sci. , vol. 76, no. 8, pp. 1269–1276, Aug. 2023.