Zhang, Zhaoguang, Kuaile Dang, Huajian Li, Zeyu Song, and Xiaochen Yu. 2024. “Upconversion Luminescence Properties of Ho3+/Tm3+/Yb3+ Co-Doped NaGd(MO4)2 Prepared by Hydrothermal Method”. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences 77 (1). Sofia, Bulgaria:11-19. https://doi.org/10.7546/CRABS.2024.01.02.