Zhao, Xin, Xiaoya Wei, Huilin Xu, Bo Yu, and Peng Hu. 2023. “High Stability Dual Beam Interferometer Sensor for Non-Contact Photoacoustic Imaging”. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences 76 (11). Sofia, Bulgaria:1724–1732. https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.11.10.