Stoykov, Dimitar. 2023. “First Find of Tubeufia Cerea (Tubeufiales, Dothideomycetes) from Bulgaria”. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences 76 (6). Sofia, Bulgaria:919-24. https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.06.12.