Liu, Jia-Qi, Shi-Yu Zhao, Xiao-Jing Wang, Yi-Heng Liu, Xiao-Xia Li, Ying-Hua Li, Zhi-Qian Xu, and Xue-Li Yu. 2023. “Effects of Different Vitrification Temperatures and Cryoprotective Agent Concentrations on Ultrastructure and Apoptosis Related Proteins in Bovine GV Stage Oocytes”. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences 76 (5). Sofia, Bulgaria:810–818. https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.05.18.