Zhao, Shiyu, Jiaqi Liu, Xiaojing Wang, Yiheng Liu, Xiaoxia Li, Zhiqian Xu, Yinghua Li, and Xueli Yu. 2023. “Effects of Vitrification Temperatures and Concentration of Cryoprotective Agents on the Cytoskeleton in Bovine Immature Oocytes”. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences 76 (4). Sofia, Bulgaria:646-54. https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.04.18.