Zhao, X., Wei, X., Xu, H., Yu, B., & Hu, P. (2023). High Stability Dual Beam Interferometer Sensor for Non-contact Photoacoustic Imaging. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 76(11), 1724–1732. https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.11.10