Aleksandrova, M., Petkov, V., Blaskov, V., Korzhov, V., Kiiko, V., & Zheltyakova, I. (2023). Synthesis and Properties of Sol-gel Coatings Deposited on Hybrid Materials. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 76(8), 1269–1276. https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.08.13