(1)
Zhao, X.; Wei, X.; Xu, H.; Yu, B.; Hu, P. High Stability Dual Beam Interferometer Sensor for Non-Contact Photoacoustic Imaging. C. R. Acad. Bulg. Sci. 2023, 76, 1724–1732.