(1)
Manolov, V.; Georgiev, O.; Vasilev, V.; Emilova, R.; Petrova, I.; Hadjidekova, S.; Angov, G.; Kunchev, T.; Tzatchev, K.; Traykov, L.; Pencheva, V. Iron Metabolism Dysregulation and Atherosclerotic Changes in Obstructive Sleep Apnoea. C. R. Acad. Bulg. Sci. 2023, 76, 1625–1632.