(1)
Aleksandrova, M.; Petkov, V.; Blaskov, V.; Korzhov, V.; Kiiko, V.; Zheltyakova, I. Synthesis and Properties of Sol-Gel Coatings Deposited on Hybrid Materials. C. R. Acad. Bulg. Sci. 2023, 76, 1269-1276.