(1)
Grigorov, B.; Velev, N.; Assenov, A.; Nazarov, M.; Gramatikov, M.; Genova, B.; Vassilev, K. Forest Habitats and Vegetation of Dragoman Municipality, Western Bulgaria. C. R. Acad. Bulg. Sci. 2023, 76, 221-228.