(1)
Boteva, E.; Doychev, K.; Tsekovska, R.; Handzhyski, Y.; Ivanov, I.; Mironova, R. Protein Amadoriase Activity of the Escherichia Coli K-12 Glycolytic Enzyme Phosphoglucose Isomerase. C. R. Acad. Bulg. Sci. 2023, 76, 56-64.