(1)
Tsyntsarski, B.; Stoycheva, I.; Georgiev, G.; Petrov, N.; Kosateva, A.; Petrova, B.; Bouzekova-Penkova, A.; Tsoncheva, T.; Issa, G. Refuse-Derived Fuel Based Cobalt Catalysts for Hydrogen Production. C. R. Acad. Bulg. Sci. 2022, 75, 1295-1302.