[1]
Baltadjiev, A., Orbetzova, M., Sivkov, S., Petleshkova, T., Ilieva-Gerova, M. and Timonov, P. 2023. Somatotype Characteristics of Bulgarian Patients with Type 1 Diabetes Mellitus. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences. 76, 8 (Aug. 2023), 1277–1285. DOI:https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.08.14.