[1]
Aleksandrova, M., Petkov, V., Blaskov, V., Korzhov, V., Kiiko, V. and Zheltyakova, I. 2023. Synthesis and Properties of Sol-gel Coatings Deposited on Hybrid Materials. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences. 76, 8 (Aug. 2023), 1269–1276. DOI:https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.08.13.